RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Twój Lekarz” sp. z o. o.
ul. Witosa 5
55-040 Kobierzyce

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

iod@twojlekarz . net

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa m. in. Narodowy Fundusz Zdrowia, laboratoria analityczne i inne podmioty których udział jest niezbędny do realizacji świadczeń medycznych.
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą co do zasady przez okres przechowywania dokumentacji medycznej czyli przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, w każdym razie w okresie wskazanym przez art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
10) W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.
11) Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest NZOZ „Twój Lekarz sp. z o.o.” z siedzibą w Kobierzycach (55-040) przy ul. Witosa 5.
2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w postaci monitoringu wizyjnego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani / Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – kontakt do inspektora ochrony danych osobowych e-mail: iod@localhost lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obszary: poczekalnia, rejestracja we wszystkich placówkach NZOZ „Twój Lekarz sp. z o.o.”
4. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
5. Dla celów dowodowych zabezpiecza się zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia na wniosek organów prowadzących postępowanie.
6. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Kierownika jednostki. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku wystąpienia incydentu, dane przechowywane są do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na postawie art. 23a ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
10. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych.

KLAUZULA INFORMACYJNA – DEKLARACJA ZGŁOSZENIA NA SZCZEPIENIE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Twój Lekarz” sp. z o. o.
ul. Witosa 5
55-040 Kobierzyce
2) Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani / Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – kontakt do inspektora ochrony danych osobowych e-mail: iod@localhost lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi, organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV2 (COVID-19).
4) Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym w pkt 3.
5) Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Narodowego Programu Szczepień.
8) Pani/Pana dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
10) Posiada Pani/Pan prawo:
• dostępu do swoich danych;
• do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• ograniczenia przetwarzania;
• prawo wniesienia sprzeciwu;
• prawo do usunięcia danych;
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11) W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwi kontakt z Panią/Panem w celu związanym z obsługą, organizacją i realizacją procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV2 (COVID-19).